Kupon

Nie wybrano żadnych zakładów.
W celu wybrania zakładu kliknij na dany kurs.

Polecamy

Sprawdź kupon

Wpisz numer kuponu z zakładów naziemnych:

Klub STS - sprawdź swoje miejsce

Wpisz numer swojej karty klubowej:

Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies

Polityka Prywatności
Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

 1. Informacje ogólne
  1. Spółka Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o., adres: ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6422187001, o kapitale zakładowym 2.496.000 zł (dalej: „STS”) jest administratorem serwisu znajdującego się pod adresem https://www.sts.pl (dalej: „Serwis”).
  2. Administratorem danych osobowych i eksploatacyjnych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest STS.
  3. Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane na zasadach określonych m.in. w:
   • ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.; dalej: „UODO”);
   • ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm., dalej: „UŚU”);
   • ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.; dalej: „UPPP”);
   • ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.; dalej: „UGH”)
  4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą polityką prywatności STS. Dalsze użytkowanie Serwisu oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności STS i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
  5. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Zbieranie danych osobowych i eksploatacyjnych
  1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania Serwisu bez udostępniania STS danych osobowych. Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:
   • publiczny adres IP z którego nadeszło zapytanie;
   • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http - o ile jest możliwa;
   • czas nadejścia zapytania;
   • pierwszy wiersz żądania http;
   • kod odpowiedzi http;
   • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
   • informacje o przeglądarce użytkownika;
   • informacje o lokalizacji użytkownika;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
   Dane eksploatacyjne wymienione powyżej wykorzystane są w celach administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych. Dane mogą służyć także do takich celów jak analiza demograficzna użytkowników, zestawienia rodzajów używanych przeglądarek internetowych, itd. Okresowa analiza tych danych pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu, a także na ciągłą poprawę ich jakości.

   Dane eksploatacyjne wymienione powyżej nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę, dlatego użytkownicy pozostają anonimowi.
  2. W przypadku założenia przez użytkownika konta w Serwisie, STS jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i eksploatacyjnych użytkownika jedynie w celach, które są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj.:
   • w celu sprawdzenia, czy użytkownik ukończył 18 lat;
   • w celu pełnej weryfikacji tożsamości użytkownika;
   • w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem;
   • w celu komunikacji z użytkownikiem;
   • w celach sprawozdawczości finansowej;
   • w celu obsługi procesów administracyjnych, np. rozliczeń, księgowości, kontroli, weryfikacji, ochrony przed wyłudzeniami, w tym do celów związanych z bezpieczeństwem, zabezpieczeniami, kwestiami prawnymi;
   • testowaniem, konserwacją systemów STS;
   • w celu weryfikacji czy użytkownik znajduje się na terenie Polski;
   • w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego;
   • w celu wykonywania marketingu bezpośredniego świadczonych usług w trybie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, chyba że użytkownik serwisu wyraził sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Użytkownik może złożyć sprzeciw, wysyłając go na adres siedziby STS wskazany w pkt I.2. powyżej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.sts.pl/pl/top-menu/pomoc/.
   • w celach marketingowych, jeżeli użytkownik serwisu wyraził na to zgodę w formularzu rejestracyjnym. W każdej chwili użytkownik może odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres siedziby STS wskazany w pkt I.1. powyżej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.sts.pl/pl/top-menu/pomoc/.
  3. Z zastrzeżeniem pkt II. 5 poniżej, podanie wszystkich danych osobowych wyszczególnionych w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe, co wynika m.in. z następujących przepisów:
   • art. 9 i nast. UPPP
   • art. 18 UŚU;
   • art. 15d i art. 27 UGH;
   • art. 23 ust. 1 UODO.
  4. Fotokopia dowodu tożsamości jest niezbędna do potwierdzenia przez użytkownika faktu ukończenia osiemnastego roku życia. Zgodę na przechowywanie fotokopii dowodów tożsamości oraz innych danych osobowych wymienionych w formularzu rejestracyjnym wyraziło Ministerstwo Finansów akceptując wniosek STS o prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 w związku z art. 43 i art.49 ust. 2 UGH.
  5. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu jest dobrowolne.
  6. Dane Użytkownika oraz dane o Użytkowniku zbierane za pośrednictwem Serwisu służą również do utrzymywania i udoskonalania usług świadczonych przez STS, a także ochrony STS oraz jej użytkowników. STS przechowuje również korespondencję z Użytkownikiem w celu ułatwienia rozwiązywania problemów, rozpatrywania skarg, wniosków oraz w celach dowodowych w przypadku stwierdzenia naruszenia.
 3. Ujawnianie danych osobowych i eksploatacyjnych innym podmiotom
  1. STS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom lub osobom, które przetwarzają dane osobowe użytkowników na potrzeby STS, zgodnie z Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich właściwych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
  2. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
   1. podmiotom zewnętrznym prowadzącym badania dla STS;
   2. podmiotom badającym ruch w Serwisie;
   3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z użytkownikiem;
   4. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo ub w celu ochrony praw STS lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników STS i zasobów STS;
   5. operatorom kart kredytowych i dostawcom usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności;
   6. innym dostawcom zewnętrznym, którym STS powierzył przetwarzanie danych osobowych.
  3. Kontynuując korzystanie z Serwisu i przekazując STS jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przetwarzanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  4. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim, na zasadach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy UODO, w szczególności jeżeli udostępnienie tych danych jest uzasadnione z uwagi na:
   1. konieczność wywiązania się z wymogów obowiązującego prawa, w tym żądań instytucji państwowych;
   2. wykrywanie oszustw i zapobieganie im, w tym jest uzasadnione i związane z kwestiami bezpieczeństwa STS;
   3. ochroną bezpieczeństwa oraz praw i własności STS
  5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wiążących STS umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz z zapewnieniem zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę w zakresie przetwarzania tych danych.
 4. Bezpieczeństwo
  1. STS stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów UODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione za pośrednictwem szyfrowanego połączenia przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez GeoTrust Inc, zapewniając wysoki poziom szyfrowania AES-256, 256-bitowe klucze. Serwery STS znajdują się w odpowiednio zabezpieczonym centrum danych, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.
  3. Każdy użytkownik powinien regularnie badać, czy komputer, z którego korzysta nie jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem oraz dbać o aktualizuję stosowanych programów antywirusowych i oprogramowania typu firewall. Jeśli oprogramowanie stwierdzi obecność w systemie jakichkolwiek niebezpiecznych aplikacji, należy je usunąć przed jakąkolwiek próbą logowania do serwisu.
  4. Użytkownik nie może podawać osobom trzecim swoich danych logowania. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu użytkownik dokonuje udostępnienia danych na własną odpowiedzialność. Serwis poza główną stroną logowania, nie prosi o podania hasła, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wszelkie tego typu działania mogą oznaczać usiłowanie przejęcia konta użytkownika w Serwisie.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się po zakończeniu korzystania z Serwisu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli użytkownik korzysta z komputerów dostępnych publicznie np. w kafejkach internetowych. Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany przez Serwis po braku aktywności przez dłuższy czas, zanim to jednak nastąpi istnieje zagrożenie, że dostęp do danych osobowych użytkownika uzyska osoba nieuprawniona.
  6. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. STS nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z ustalonymi tam zasadami. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu STS.
 5. Pliki cookies (ciasteczka)
  1. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane i zmieniane przez podmiot, który je utworzył. Cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie sposobu korzystania przed danego użytkownika ze strony. Mechanizm cookies umożliwia także utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej podstronie Serwisu.
  2. Pliki cookies, w zależności od przeznaczenia mogą być przechowywane przez określony czas, do zamknięcia przeglądarki lub na stałe (do czasu usunięcia ich przez użytkownika). Cookies przechowywane na stałe wykorzystywane są w przypadku, kiedy informacje w nich zapisywane chcemy zachować nawet po zamknięciu przeglądarki. Użytkownicy większości przeglądarek mają możliwość ograniczenie maksymalnego czasu przechowywania takiego pliku na komputerze. Lista strona opisujących ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach znajduje się w dalszej części dokumentu.
  3. Dane przechowywane w cookies nie mają żadnego wpływu na ustawienia i funkcjonowanie zainstalowanego w komputerze użytkownika oprogramowania. Zasięg ich działania ogranicza się wyłącznie do przeglądarki internetowej i strony, która je zainstalowała.
  4. Strona STS wykorzystuje cookies do przechowywania informacji o użytkowniku korzystającym w danym momencie z Serwisu. Witryna ta wykorzystuje narzędzie Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) które także korzysta z mechanizmu cookies.
  5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Użytkownicy strony www.sts.pl mogą w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień. Popularne przeglądarki internetowe umożliwiają automatyczne dopuszczenie zapisu plików cookies, blokowanie ich automatycznej obsługi lub każdorazowe potwierdzanie możliwości ich zapisania na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Na wymienionych poniżej stronach internetowych zawarte są szczegółowe informacje dotyczących ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  7. Wyłączenie cookies znacznie ogranicza funkcjonalność większości stron, w skrajnym wypadku może także całkowicie uniemożliwić korzystanie z danej witryny.
  8. Informacje zapisywane w plikach cookies wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Serwisu.
 6. Prawa autorskie
  1. Zawartość Serwisu stanowi własność STS.
  2. Wszelkie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (graficznych, tekstowych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
  3. Serwis oraz jego wszystkie elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 03.153.1503 z późn. zm).
 7. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Użytkownik jest również uprawniony do poprawienia i zmiany przekazanych STS danych osobowych, oraz w zakresie przewidzianym w ustawach wymienionych w pkt. I.3 do żądania ich usunięcia. W przypadku aktualizacji swoich danych osobowych Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości zanim jego żądanie zostanie uwzględnione przez STS.
  2. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą oraz prawo do informacji. Wnioski o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych Użytkownika należy ze względów bezpieczeństwa oraz w celu właściwej identyfikacji Użytkownika składać drogą pisemną na adres siedziby STS.
  3. STS zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad polityki prywatności. Nowe zasady zostaną opublikowane na stronie https://www.sts.pl/pl/footmenu/o-star-typ-sport/polityka-prywatnosci/.
  4. Dane osobowe są przetwarzane przez STS przez okres konieczny do zrealizowania celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności lub przez czas określony przepisami obowiązującego prawa.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, komentarzy lub zastrzeżeń dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi i eksploatacyjnymi, STS prosi o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.sts.pl/pl/top-menu/pomoc/.