Reklamacje

Szanowni Gracze,

w trosce o Państwa wygodę, a także dla ułatwienia współpracy, poniżej zebraliśmy informacje dotyczące sposobu i terminu składania reklamacji.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszą Pomocą Online, gdzie uzyskają Państwo odpowiedź od razu, podczas bezpośredniej rozmowy. Pomoc Online jest dostępna dla naszych Klientów przez całą dobę.

REKLAMACJE

Reklamację zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W treści reklamacji należy uwzględnić wszystkie niżej wymienione dane:

  • - imię i nazwisko uczestnika gry hazardowej,
  • - adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
  • - datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
  • - unikatowy numer lub numery kuponów, których dotyczy reklamacja,
  • - treść żądania.

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej treść reklamacji musi zostać przesłana z adresu mailowego, będącego loginem do konta online Gracza.

Reklamację należy przesłać na adres siedziby spółki:

STS S.A.
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice

bądź drogą mailową, na adres [email protected]

Reklamacje mogą być składane wyłącznie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników lub zajścia sytuacji, której reklamacja dotyczy.

O zachowaniu terminu zgłaszania reklamacji decyduje data stempla pocztowego, bądź wpłynięcia wiadomości mailowej na adres STS, z zastrzeżeniem, że reklamacje, które wpłynęły do Bukmachera po upływie 1 miesiąca od daty nadania nie będą uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.

Bukmacher jest zobowiązany wysłać decyzję o rozpatrzeniu reklamacji na adres (lub adres mailowy w przypadku reklamacji drogą elektroniczną) uczestnika gry, podany w piśmie reklamacyjnym, w ciągu 28 dni od daty jego wpłynięcia do STS.

Do momentu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej wygranej zostaje wstrzymane prawo do wypłaty wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni.

Roszczenia związane z udziałem w zakładach wzajemnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.