Reklamacje

Szanowni Gracze,

w trosce o Państwa wygodę, a także dla ułatwienia współpracy pomiędzy poszczególnymi stronami, wyodrębniliśmy część regulaminu dotyczącą reklamacji. W momencie zawierania zakładów Online reklamacja także jest wymagana w formie pisemnej. W tym celu należy wydrukować zawarty zakład i postępować zgodnie z regulaminem, którego fragment dotyczący reklamacji podaliśmy poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

§ 10 REGULAMINU STS

REKLAMACJE

 • 10.1. W przypadku ewentualnego sporu, STS dołoży starań aby rozwiązać wszelkie reklamacje klientów bezpośrednio z klientami.
 • 10.2. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaju gry, unikatowego numeru lub numerów zakładów, którego lub których dotyczy reklamacja oraz treści żądania.
  • 10.3. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników (z zastrzeżeniem pkt 16.1.4.) na adres:
  • Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
  • ul. Porcelanowa 8
  • 40-246 Katowice
 • 10.4. O zachowaniu terminu zgłaszania reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że reklamacje, które wpłynęły do Bukmachera po upływie 1 miesiąca od daty nadania nie będą uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.
 • 10.5. Bukmacher jest zobowiązany wysłać decyzję o rozpatrzeniu reklamacji na adres uczestnika gry podany w piśmie reklamacyjnym w ciągu 28 dni od daty jego wpłynięcia do STS.
 • 10.6. Do momentu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej wygranej zostaje wstrzymane prawo do wypłaty wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni.

Roszczenia związane z udziałem w zakładach wzajemnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do zakładki Regulamin oraz o kontakt mailowy na adres [email protected] bądź też do naszej pomocy online gdzie uzyskacie odpowiedź od razu podczas bezpośredniej rozmowy.